Raporty bieżące

13/2016 Przyjęcie programu emisji obligacji

Raport bieżący: 13/2016

Data: 24.03.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 marca 2016 r. uchwałą Zarządu Spółka przyjęła program emisji obligacji („Program Emisji”) w ramach którego Spółka będzie mogła wielokrotnie zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji przez Spółkę niezabezpieczonych obligacji na okaziciela denominowanych w złotych („Obligacje”).
Łączna wielkość emisji wszystkich Obligacji w ramach Programu Emisji nie będzie większa niż 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).
Zgodnie z uchwałą Zarządu obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia w drodze oferty prywatnej. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji będą zdematerializowane i będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Dodatkowo, Spółka planuje ubieganie się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.
Zarząd Spółki planuje, że rozliczenie pierwszej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nastąpi w dniu 8 kwietnia 2016 r.