Raporty bieżące

13/2015 Podjęcie uchwały Zarządu Medicalgorithmics S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 1/6/2015 z 03.06.2015 r. o udzieleniu rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Raport bieżący: 13/2015

Data: 12.06.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 10.06.2015r. podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 1/6/2015 z 03.06.2015 r. o udzieleniu rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zarząd Spółki udzielił rekomendacji w przedmiocie dokonania podziału zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku poprzez:

a) przeznaczenie kwoty 5 528 841,60 zł złotych (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 60/100) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom, w wysokości 1,60 złotych (słownie: jeden złoty 60/100) na jedną akcję;
b) przeznaczenie pozostałej kwoty, w wysokości 8 997 440,70 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 70/100) na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie następujących terminów:
a) dnia dywidendy (tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2014) – 7 lipca 2015r.
b) dnia wypłaty dywidendy – 28 września 2015r.

Zarząd Spółki informuje, że zmiana rekomendowanego terminu dnia dywidendy jest spowodowana koniecznością dostosowania się do wymogów wynikających z Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.