Raporty bieżące

13/2014 Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii E

Raport bieżący: 13/2014

Data: 30.04.2014

Zarząd Medicalgorithmics Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że doszła do skutku emisja 33.600 (trzydziestu trzech tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przewidzianego w §9 statutu Spółki, przeprowadzona na podstawie:

Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody i upoważnienia do zawarcia umów z członkami Zarządu;
Uchwały nr 1/3/2014 z dnia 26 marca 2014 r. Zarządu spółki pod firmą Medicalgorithmics Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii E.
O podjęciu ww. uchwał Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji akcji serii E.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 28 kwietnia 2014r.

data zakończenia subskrypcji – 28 kwietnia 2014r.

2. Data przydziału akcji:

W związku z przeprowadzeniem emisji w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji, nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 28 kwietnia 2014r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset).

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji. Nie przewidziano transz w ramach emisji.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji serii E.

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji serii E.

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, gdzie nie dokonuje się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych a inwestorzy zawierają umowy objęcia akcji.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,10 zł (dziesięć groszy).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zawarto 3 umowy objęcia Akcji serii E.

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały objęte przez 3 osoby.

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, gdzie nie dokonuje się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych a inwestorzy zawierają umowy objęcia akcji.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

3.360,00 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 1273,60 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty – 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 1273,60 zł.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z art. 36 ust.2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji serii E w księgach odbędzie się w ciężar kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją:

Według stanu kosztów na dzień sporządzenia raportu średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii E przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją wynosi 0,0379 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Link do strony GPWInfostrefa