Raporty bieżące

1/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym akcji

Raport bieżący: 1/2014

Data: 28.01.2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie Uchwały nr 93/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki Medicalgorithmics S.A., z dniem 3 lutego 2014 r. do obrotu na rynku podstawowym GPW dopuszczonych jest 3.421.926 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, to jest:
– 1.747.200 akcji serii A,
– 508.200 akcji serii B,
– 236.926 akcji serii C,
– 929.600 akcji serii D.

Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 94/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki Medicalgorithmics S.A., 3.421.926 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, to jest:
– 1.747.200 akcji serii A,
– 508.200 akcji serii B,
– 236.926 akcji serii C,
– 929.600 akcji serii D,
z dniem 3 lutego 2014 r. zostaje wprowadzonych w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wyżej wskazane akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MEDICALG” i oznaczeniem „MDG”, począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony gpwinfostrefa.pl