Raporty bieżące

12/2014 Zawiadomienie o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, zawarcie umów lock-up

Raport bieżący: 12/2014

Data: 28.04.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że 28 kwietnia 2014 r. otrzymał od trzech osób mających dostęp do informacji poufnych – członków Zarządu Emitenta („Osoby Zobowiązane”) informacje o zawarciu następujących transakcji na akcjach Emitenta, przesłane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:

1) Transakcja z dnia 28 kwietnia 2014 r. – objęcie w subskrypcji prywatnej, poza rynkiem regulowanym 16.800 akcji Emitenta po cenie emisyjnej 0,10 PLN za każdą akcję.

2) Transakcja z dnia 28 kwietnia 2014 r. – objęcie w subskrypcji prywatnej, poza rynkiem regulowanym 10.080 akcji Emitenta po cenie emisyjnej 0,10 PLN za każdą akcję.

3) Transakcja z dnia 28 kwietnia 2014 r. – objęcie w subskrypcji prywatnej, poza rynkiem regulowanym 6.720 akcji Emitenta po cenie emisyjnej 0,10 PLN za każdą akcję.

Osoby Zobowiązane nie wyraziły zgody na publikacje danych osobowych.

Równocześnie Emitent informuje, iż zawarł z Osobami Zobowiązanymi umowy ograniczające zbywalność powyższych akcji na okres dwóch lat.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz.U. z 2014r., poz.94)w zw. z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1382).

Link do strony GPWInfostrefa