Raporty bieżące

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 12/2022

Data: 18.03.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. Spółka otrzymała zgłoszenie od Funduszu Lacuna Vermögen GmbH kandydatury pana Hendrika Kreilingera na członka Rady Nadzorczej.
Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz oświadczenie zawierające m.in. zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej oraz nie figurowaniu w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych. Życiorys kandydat stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2022 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki