Raporty bieżące

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr: 12/2021        

Data: 11.05.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r. na godz. 11:00.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim