Raporty bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący nr: 12/2020

Data: 24.01.2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

  1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 – 27 marca 2020 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 – 26 maja 2020 r.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 – 1 września 2020 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 – 24 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.