Raporty bieżące

12/2019 Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Raport bieżący nr 12/2019

Data: 8 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2019 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Marka Dziubińskiego powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”). Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zastaw rejestrowy na akcjach, o którym mowa w powiadomieniu, stanowi zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millennium S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019.