Raporty bieżące

12/2016 Wniosek o uchylenie decyzji sądu w Teksasie o tymczasowym nakazie przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

Raport bieżący: 12/2016

Data: 24.03.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że od decyzji Sądu Rejonowego w Collin County w Teksasie (Sąd Rejonowy) o tymczasowym nakazie (ang. temporary injunction) w zakresie przedłużenia o 120 dni, licząc od dnia 12 lutego 2016 r., terminu na wykonanie przez AMI Monitoring, Inc. z siedzibą w McKinney, Texas, USA („AMI”) prawa pierwokupu 75% udziałów („Udziały”) w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA („Medi-Lynx”), spółka Medi-Lynx Monitoring, Inc. („Zbywca”), będąca stroną postępowania przed Sądem Rejonowym, w dniu 21 marca 2016 r. złożyła do Sąd Apelacyjny Piątego Okręgu w Dallas w Teksasie („Sąd Apelacyjny”), w nadzwyczajnym trybie, wniosek o uchylenie tymczasowego nakazu Sądu Rejonowego (ang. Emergency Motion to Dissolve Temporary Injunction) („Wniosek”).

W ramach Wniosku Zbywca zarzucił decyzji Sądu Rejonowego naruszenie zasad postępowania polegające na: a)
braku wyznaczenia terminu rozprawy w zakresie rozpatrzenia wniosku o tymczasowym nakazie, b) braku przesłuchania stron w zakresie rozpatrzenia wniosku o tymczasowym nakazie oraz c) wadliwe wyznaczenie kaucji zabezpieczającej wydanie tymczasowego nakazu, oraz wniósł o natychmiastowe uchylenie tymczasowego nakazu Sądu Rejonowego i wydanie w tym zakresie odpowiedniego orzeczenia przez Sąd Apelacyjny.
Dodatkowo, Zarząd Spółki wskazuje, że decyzja Zbywcy o złożeniu Wniosku do Sądu Apelacyjnego została podjęta po przeprowadzeniu analizy prawnej orzeczeń, o których Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 11/2016 z dnia 14 lutego 2016 r.