Raporty bieżące

19/2015 Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie powołania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa ds. IT spółki Medicalgorithmics S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący: 19/2015

Data: 1.07.2015

Spółka Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 ustawy Kodeks Spółek Handlowych w zw. z § 20 pkt 10 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęła decyzję o powołaniu Pana dr. Marka Dziubińskiego, na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Tomasza Mularczyka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. IT, na kolejne, pięcioletnie kadencje.

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu – Pan dr Marek Dziubiński – jest absolwentem Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją na wydziałach: Fizyki, Matematyki i Informatyki (2000 rok) oraz studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej, w Katedrze Systemów Multimedialnych (2006 rok). Od czerwca 2005 roku (z przerwami) jest Prezesem Zarządu oraz CTO (Chief Technology Officer) w Spółce. Wcześniej pracował w firmach Aud-X Team, Waveformatic i Houpert Digital Audio, a także w projekcie Presto-Space.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan dr Marek Dziubiński nie prowadzi innej działalności wykonywanej
poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan dr Marek Dziubiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. IT – Pan Tomasz Mularczyk – jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki (kierunek: informatyka). Od lutego 2008 roku jest kierownikiem technicznym projektów informatycznych w Spółce, od stycznia 2010 roku pełnił także funkcję
Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej pracował w firmach Big Brat, Cnnectis/Gerpol, L’art., Mecenat oraz
współpracował z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations i Polskim Komitetem UNICEF.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Tomasz Mularczyk poza przedsiębiorstwem Emitenta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako Prezes Zarządu spółki kapitałowej. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na prowadzenie przez Pana Tomasza Mularczyka działalności konkurencyjnej związanej z programowaniem i produkcją gier komputerowych lub/i aplikacji na urządzenia mobilne, w tym w ramach uczestnictwa w spółce handlowej prowadzącej działalność w takim zakresie, jako członek organu spółki lub/i poprzez posiadanie udziałów/akcji w spółce, niezależnie od funkcji pełnionej w organie spółki oraz wielkości udziałów/liczby akcji.

Z wyjątkiem powyższego, Pan Tomasz Mularczyk nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe