Raporty bieżące

11/2019 Wydłużenie okresu dostępności transmisji danych w technologii CDMA wykorzystywanej przez system PocketECG na terytorium USA

Raport bieżący nr 11/2019

Data: 6.05.2019 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 6 maja 2019 roku spółka zależna Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) zawarła nową umowę z dotychczasowym dostawcą usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Umowa dotyczy świadczenia na rzecz Medi-Lynx usług transmisji danych wykorzystywanych przez system PocketECG, produkowany przez Spółkę, w oparciu o który Medi-Lynx dostarcza usługi zdrowotne na terytorium USA.

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, transmisja danych za pomocą technologii CDMA obecnie wykorzystywana przez znaczną część urządzeń PocketECG na terytorium USA, miała zostać wygaszona i zastąpiona technologią LTE do dnia 31 grudnia 2019 r. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, że technologia LTE oferuje większą szybkość transmisji i przepustowość pasma, Spółka rozpoczęła prace nad dostosowaniem systemu PocketECG do nowej technologii transmisji danych LTE w II kwartale 2018 r. Efektem tych prac będzie powstanie nowej wersji produktu, tj. PocketECG IV LTE.

Na mocy zawartej Umowy, dostawca usług telekomunikacyjnych zagwarantował, że transmisja danych za pomocą technologii CDMA będzie dostępna do dnia 31 grudnia 2022 roku. Dotychczasowa umowa nie zawierała takiej gwarancji. Dzięki temu, Spółka zyskała więcej czasu na rozwój i certyfikację nowej wersji produktu oraz stopniową wymianę obecnie używanych urządzeń PocketECG (wersja CDMA) na kompatybilne z technologią LTE. Jednocześnie, szacowane nakłady na wymianę urządzeń w kwocie około 6 mln zł (słownie: sześć milionów złotych), nie zostaną poniesione przez Grupę Kapitałową Medicalgorithmics jednorazowo w 2019 roku, tak jak zakładano, lecz stopniowo do końca 2022 roku.

Strony ustaliły, że nowa Umowa wchodzi w życie ze skutkiem wstecznym od dnia 24 kwietnia 2019 roku.