Raporty bieżące

11/2018 Treść projektów uchwał oraz dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr: 11/2018

Data: 31.05.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Szczegółowa podstawa prawna – § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).