Raporty bieżące

11/2016 Decyzje sądów w Teksasie odnośnie możliwości przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

Raport bieżący: 11/2016

Data: 15.03.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w nawiązaniu do realizacji zawartej przez Spółkę ze spółką Medi-Lynx Monitoring, Inc. („Zbywca”) umowy warunkowej z dnia 14 października 2015 r. („Umowa”) dotyczącej nabycia 75% udziałów („Udziały”) w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Teksas, USA („Medi-Lynx”), o której to Umowie Spółka informowała komunikatem nr 38/2015 oraz w związku z przysługującym spółce AMI Monitoring, Inc. z siedzibą w McKinney, Teksas, USA („AMI”) prawem pierwokupu do nabycia Udziałów, zostały wydane dwie decyzje sądów w Teksasie.

W dniu 8 marca 2016 r., na wniosek AMI z dnia 24 lutego 2016 r. skierowany do Sto dziewięćdziesiątego
dziewiątego Sądu Rejonowego w Collin County w Teksasie („Sąd Rejonowy”) dotyczący wydania tymczasowego nakazu powstrzymania się od wykonania Umowy przez Spółkę oraz Zbywcę (ang. temporary relief) lub/i tymczasowego postanowienia zabezpieczającego (ang. injunctive relief), Sędzia Przewodnicząca, Angela M. Tucker wydała Memorandum („Memorandum”), w ramach którego przedstawiła orzeczenie stanowiące m.in. że 120 dniowy termin na wykonanie przez AMI prawa pierwokupu należy liczyć od dnia 12 lutego 2016 r.
Tego samego dnia, tj. 8 marca 2016 r., Sąd Apelacyjny Piątego Okręgu w Dallas w Teksasie, na wniosek AMI z dnia 7 marca 2016 r. dotyczący wydania przez ten Sąd nakazu o: a) przymuszenie Sądu Rejonowego do wydania tymczasowego nakazu powstrzymania się od wykonania Umowy przez Spółkę oraz Zbywcę (ang. temporary relief); b) nakazanie Sądowi Rejonowemu zwołanie posiedzenia w przedmiocie wydania tymczasowego postanowienia zabezpieczającego (ang. injunctive relief), wydał orzeczenie (ang. order), w którym: i) odrzucił wniosek AMI w zakresie wydania nakazu dla Sądu Rejonowego; ii) odrzucił wniosek AMI o udzielenie tymczasowego zabezpieczenia (ang. temporary relief) („Orzeczenie Sądu Apelacyjnego”).
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść Memorandum oraz Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w oryginalnej wersji językowej.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że ze względu na trudności w interpretacji Memorandum oraz Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w kontekście wszystkich okoliczności sprawy Spółka dokonuje obecnie szczegółowej analizy prawnej obu decyzji.