Raporty bieżące

11/2015 Podjęcie uchwały przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. w sprawie udzielenia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Raport bieżący: 11/2015

Data: 3.06.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu
03.06.2015r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki dotyczącej podziału zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, poprzez:

a) przeznaczenie kwoty 5 528 840,00 zł złotych (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy
osiemset czterdzieści złotych 00/100) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom, w wysokości 1,60 złotych (słownie: jeden złoty 60/100) na jedną akcję,
b) przeznaczenie pozostałej kwoty, w wysokości 8 997 462,30 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 30/100) na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie następujących terminów:

a) dnia dywidendy (tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2014) – na dzień podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o podziale zysku, zgodnie z art. 348 § 2 KSH,
b) dnia wypłaty dywidendy – 28 września 2015 r.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe