Raporty bieżące

11/2014 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2014

Raport bieżący: 11/2014

Data: 16.04.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości zmianę daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013 z pierwotnie planowanej 30 kwietnia 2014 roku na 25 kwietnia 2014 roku. Pozostałe terminy nie ulegają zmianom. Całościowy harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2014 przedstawia się następująco:
1. Raporty kwartalne:

  • raport za IV kwartał 2013 – 3 marca 2014 roku (raport opublikowany)
  • raport za I kwartał 2014 – 15 maja 2014 roku
  • raport za III kwartał 2014 – 14 listopada 2014 roku

2. Raport półroczny:

  • raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 1 września 2014 roku

3. Raport roczny:

  • raport roczny za rok 2013 – 25 kwietnia 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie jest jednostką dominującą w rozumieniu § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133), tym samym nie jest zobowiązany do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych. Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Szczegółowa podstawa prawna – § 103 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Link do GPWInfostrefa