Raporty bieżące

Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że 16 lipca 2013 r. otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Fundusz”) informację przesłaną w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”, Dz. U z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Zgodnie z treścią ww. informacji, w wyniku nabycia akcji Spółki Medicalgorithmics S.A., rozlicznych w dniu 11 lipca 2013 r., Fundusz zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 339 000 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji Spółki stanowiących 9.91 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 339 000 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,91 % ogólnej liczby głosów.
W dniu 16 lipca 2013 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 451 000 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 13,18 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 451 000 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki co stanowi 13,18 % ogólnej liczby głosów.
W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony PAP