Raporty bieżące

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 58/2021

Data: 23.12.2021 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. otrzymał od Funduszy Lacuna, tj. Lacuna Vermögen GmbH, działającej w imieniu Lacuna SICAV w/Lacuna Global Health (Lacuna Global), oraz Lacuna Investment-AG TGV, działającej w imieniu Lacuna TGV Wachstum (Lacuna Wachstum) („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, zawierające informację, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 15 grudnia 2021 roku, zmienił się stan posiadania akcji Spółki w następujący sposób:

– Fundusz Lacuna Global nabył 875 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji serii H;

– Fundusz Lacuna Wachstum nabył 55.125 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji serii H.

Wobec powyższego na rachunkach zarządzanych przez Fundusze Lacuna znajduje się łącznie 248.839 akcji Spółki, co stanowi 5,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.