Raporty bieżące

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 19/2021

Data: 11.06.2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Miri Strategic Emerging Markets Fund LP, reprezentowanego przez Miri Capital Management LLC z siedzibą w Bostonie, zgłoszenie kandydatur pani Anny Sobockiej i pana Brandona von Tobel na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Do zgłoszenia dołączono projekty uchwał, życiorysy kandydatów oraz oświadczenia zawierające m.in. zgodę na kandydowanie. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Powyższe kandydatury będą rozpatrywane w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 roku (raport bieżący nr 11/2021 z dnia 11 maja 2021 roku).

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.