Raporty bieżące

10/2019 Wniesienie środków do KDPW na wykup obligacji serii A

Raport bieżący nr 10/2019

Data: 19.04.2019 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zostały wniesione środki w kwocie 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na całościowy wykup obligacji serii A na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę w 2016 roku („Obligacje”).

Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 21 kwietnia 2019 r. Środki zostaną przekazane przez KDPW na rachunki bankowe uczestników bezpośrednich w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wykupu, tj. 23 kwietnia 2019 r. Uczestnicy przekażą otrzymane środki na rachunki uprawnionych obligatariuszy.