Raporty bieżące

10/2017 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz rekomendacja w zakresie zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 jak również skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok obrotowy 2016

Raport bieżący: 10/2017

Data: 1.06.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 25 maja 2017 r., przekazuje do publicznej wiadomości, że uchwałą nr 2 z dnia 1 czerwca 2017 r. z dnia 1 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. W ramach tego sprawozdania, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła treść przedstawionych jej przez Zarząd Emitenta sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 jak również skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok obrotowy 2016, jednocześnie wnosząc o zatwierdzenie tych sprawozdań przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2017 r.

Do niniejszego raportu załączono kopię sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.

Szczegółowa podstawa prawna – § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).