Raporty bieżące

10/2016 Rejestracja zmian Statutu oraz kapitału docelowego spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 10/2016

Data: 3.03.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. powziął informację o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lutego 2016 r zmian Statutu Spółki przyjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 4/12/2015 i uchwałą nr 5/12/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz dokonał wpisu kapitału docelowego w wysokości 15.100,00 zł na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/12/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Treść wyżej wspomnianych uchwał została przez Spółkę podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 42/2015.

Jednocześnie, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu, jak również tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 6/12/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.