Raporty bieżące

10/2015 Otrzymanie od Akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport bieżący: 10/2015

Data: 4.05.2015

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniem (pismo z dnia 30 kwietnia 2015 r.) Akcjonariusza: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. („TFI PZU S.A.”), działającej w imieniu
i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,
3. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,
4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny,
(„Fundusze TFI PZU”)

przekazanym Spółce w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2) lit. a) Ustawy, Spółka uzyskała informacje, że w wyniku rozliczenia w dniu 29 kwietnia 2015 r. nabycia 16 538 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji Spółki, w transakcji zwykłej dokonanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%, tj.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 172 507
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,9922%
Liczba głosów z akcji: 172 507
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,9922%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 189 045
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,4708%
Liczba głosów z akcji: 189 045
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,4708%

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
1. Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;
2. TFI PZU S.A. jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji