Raporty bieżące

10/2014 Rekomendacja zarządu w zakresie wysokości dywidendy

Raport bieżący: 10/2014

Data: 7.04.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że rekomendowana przez Zarząd najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wysokość dywidendy jaka miałaby być wypłacana z zysku osiągniętego za rok obrotowy 2013 r., wynosić będzie 1,35 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy.
Rekomendowana wysokość dywidendy jest zgodna z planem Zarządu co do wysokości rekomendowanej dywidendy za lata 2012-2015, podanym do publicznej wiadomości raportem EBI Spółki nr 6/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
Szczegółowa podstawa prawna – art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Link do strony GPWInfostrefa