Raporty bieżące

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Medicalgorithmics S.A. informuje, iż zgodnie z treścią uchwały nr 13/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2013 roku podjęto decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z części zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
Zgodnie z rzeczoną uchwałą zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 7 438 752,23 zł podzielony zostanie w następujący sposób:
a) na wypłatę dywidendy przeznaczona zostanie kwota 3.764.118,60 złotych (wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,10 zł);
b) na kapitał zapasowy przeznaczona zostanie kwota 3 674 633,63 zł.

Dzień, według którego ustalono się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) wyznaczono na 4 lipca 2013 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustalono na 19 sierpnia 2013 roku.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki – łącznie 3.421.926 sztuk akcji wszystkich serii.

PODSTAWA PRAWNA DLA RAPORTU EBI:
§4 ust. 6 Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect