Raporty bieżące

Korekta raportu nr – 9/2012 (Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2012 r.)

Spółka przesyła skorygowany raport Nr 9/2012. Korekta jest wynikiem pomyłki polegającej na dwukrotnym dodaniu załącznika (pliku PDF) o tytule: MDG_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_na dzien_18.06.2012.pdf i nie dodaniu załącznika z formularzem pozwalającym na wykonywanie na ZWZA prawa głosu poprzez pełnomocnika.

Poprawna treść raportu razem z poprawnymi załącznikami są następujące:

„Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2012 r.”

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2012 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Łukaszewicz Barbara, Łukaszewicz Michał, ul Żurawia 24 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki przewidujących upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji do obrotu na rynku regulowanym lub przeniesienia ich z rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w liczbie nie większej niż 333 000 tys. sztuk. Niniejsza uchwała i ewentualne odkupienie i umorzenie akcji ma na celu umożliwienie nabycia akcji serii D przez wybrane Otwarte Fundusze Emerytalne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.medicalgorithmics.pl w dziale: Walne Zgromadzenia

PODSTAWA PRAWNA DLA RAPORTU EBI:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).”

 

Odnośnik do strony NewConnect