Raporty bieżące

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 1/2021

Data: 2.01.2021 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 stycznia 2021 r. otrzymał od:

  1. spółki Caravan Capital Management LLC z siedzibą w Tacoma, Washington, USA, działającej w imieniu i na rzecz akcjonariusza MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawierające informację o zmianie w strukturze właścicielskiej Akcjonariusza, w wyniku której z dniem 1 stycznia 2021 r. Caravan Capital Management LLC przestała być podmiotem kontrolującym Akcjonariusza, w wyniku czego nie posiada już interesu do ujawniania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej 10 % ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Caravan Capital Management LLC powiadomiła Spółkę, że od dnia 1 stycznia 2021 r. podmiotem kontrolującym Akcjonariusza jest MIRI Capital Management LLC.
  2. spółki MIRI Capital Management LLC z siedzibą w Bostonie, Massachusetts, USA, działającej w imieniu i na rzecz akcjonariusza MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawierające informację o zmianie w strukturze właścicielskiej Akcjonariusza, w wyniku której z dniem 1 stycznia 2021 r. MIRI Capital Management LLC stała się podmiotem kontrolującym Akcjonariusza, w wyniku czego stała się podmiotem ujawniającym udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10 % ogólnej liczby głosów.

 

Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.