Raporty bieżące

1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Raport bieżący: 1/2017

Data: 26.01.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych i skonsolidowanych raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

1. Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 22 maja 2017 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 22 listopada 2017 r.

2. Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.

3. Raport roczny:
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 30 marca 2017 r.

Zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II i ostatni kwartał 2017 r.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 wyżej wskazanego rozporządzenia, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna – § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).