Raporty bieżące

1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

Raport bieżący: 1/2016

Data: 26.01.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

1. Raporty kwartalne:
– raport za I kwartał 2016 – 16 maja 2016 roku
– raport za III kwartał 2016 – 14 listopada 2016 roku

2. Raport półroczny:
– raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 31 sierpnia 2016 roku

3. Raport roczny:
– raport roczny za rok 2015 – 11 marca 2016 roku

Zarząd Spółki oświadcza, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2015 r. Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), natomiast, na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 punkt 31 Zarząd Spółki zdecydował o nie sporządzaniu i nie publikowaniu przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jednocześnie, zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 wyżej wspomnianego rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Szczegółowa podstawa prawna – § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).