Raporty bieżące

1/2015 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Raport bieżący: 1/2015

Data: 9.01.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2015 r. otrzymał informację o transakcji sprzedaży akcji Emitenta przesłaną w trybie artykułu 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), przesłaną przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającą:

1) w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych,
2) w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)

Zgodnie z treścią ww. informacji, w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta dokonanej w dniu 7 stycznia 2015 r. zmniejszył się poziom zaangażowania Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku powyższej transakcji Fundusz posiada 172 760 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,999% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 172 760 głosów, które stanowią 4,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed wyżej wymienioną transakcją Fundusz posiadał 174 075 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 174 075 głosów, co stanowiło 5,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji