Raporty bieżące

1/2014 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Raport bieżący: 1/2014

Data: 10.01.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), w dniu 10 stycznia 2014 roku, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki.

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynku podstawowym) 3 421 926 akcji zwykłych, na okaziciela, serii: A (1747200 akcji), B (508200 akcji), C (236926 akcji) i D (929600 akcji).

Prospekt Emisyjny zostanie opublikowany w trybie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) na stronie internetowej Emitenta www.medicalgorithmics.pl, po uprzednim powiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect