Raporty bieżące

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 września 2013 r. został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), 3 421 926 akcji zwykłych, na okaziciela, serii A (1747200 akcji), B (508200 akcji), C (236926 akcji) i D (929600 akcji), które są obecnie przedmiotem obrotu na rynku New Connect, w ramach alternatywnego systemu obrotu, organizowanego przez GPW.

Złożenie wniosku jest kolejnym etapem realizacji strategii Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect