Raporty bieżące

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku.

Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
– raport za IV kwartał 2012 – w dniu 14 lutego 2013 r.
– raport za I kwartał 2013 – w dniu 15 maja 2013 r.
– raport za II kwartał 2013 – w dniu 14 sierpnia 2013 r.
– raport za III kwartał 2013 – w dniu 14 listopada 2013 r.

RAPORT ROCZNY za rok 2012 w dniu 31 maja 2013 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.
Jednocześnie Spółka informuje, iż odstępuje od stosowania praktyki wymienionej w pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, tj. od publikowania raportów miesięcznych w całym 2013 roku. Celem minimalizacji skutków niestosowania tej zasady Spółka będzie rzetelnie publikowała wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Spółki oraz takich, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect