Raporty bieżące

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku.
Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
– raport za IV kwartał 2011 – w dniu 14 lutego 2012
– raport za I kwartał 2012 – w dniu 15 maja 2012
– raport za II kwartał 2012 – w dniu 14 sierpnia 2011
– raport za III kwartał 2012 – w dniu 14 listopada 2011

RAPORT ROCZNY za rok 2011 w dniu 14 czerwca 2012 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego.
Jednocześnie Spółka informuje, iż odstępuje, do odwołania, od praktyki pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect tj. od publikowania raportów miesięcznych w 2012 roku. Celem minimalizacji skutków niestosowania tej zasady Spółka będzie rzetelnie publikować wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta oraz takich, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do dtrony NewConnect