Raporty bieżące

Informacja o przyznaniu Spółce dofinansowania

Zarząd MEDICALGORITHMICS S.A. (Emitent) informuje o pozyskaniu informacji o zawarciu przez Komisję Europejską umowy z Universitaet Hohenheim, na mocy której przyznane zostało dofinansowanie dla projektu „eHealthMonitor”.
Część z ogólnej puli środków dofinansowania przyznanych zostało Emitentowi, którego produkt – system PocketECG – zostanie wykorzystany w projekcie.

„eHealthMonitor” to międzynarodowy projekt technologicznego wsparcia osób starszych, redukujący wykluczenie społeczne związane ze starzejącym się społeczeństwem realizowany w ramach siódmego programu ramowego (w działaniu: ICT-7-5.3 – Patient Guidance Services), Intelligent Knowledge Platform for Personal Health Monitoring Services, wniosek nr 287509. Zakresem projektu objęte są nowe technologie informacyjne i komunikacyjne (systemy) oferujące lekarzom znaczące zdolności monitorowania czynności życiowych pacjentów, tym samym umożliwiając im identyfikację problemów na wczesnym etapie, gdy wymagane leczenie jest prostsze, bardziej skuteczne i mniej kosztowne. Projekt znalazł wsparcie Unii Europejskiej w obszarze badań nad „osobistymi systemami opieki zdrowotnej”.

Wartość całego projektu to 4,078 mln EUR, kwota przyznanego dofinansowania wynosi łącznie 2,779 mln EUR przyznanych 9 podmiotom. Wartość części projektu realizowanej przez MEDICALGORITHMICS wynosi 367,2 tys. EUR, kwota dofinansowania dla MEDICALGORITHMICS wynosi 257, 2 tys. EUR. Projekt będzie trwał 36 miesięcy począwszy od dnia 1 grudnia 2011 r. i przebiegał będzie w trzech etapach sprawozdawczych po dwanaście miesięcy każdy. Przy realizacji projektu Emitent będzie współpracował z następującymi podmiotami tworzącymi konsorcjum: Universitaetsklinikum Erlangen, Selex Elsag SPA, Boc Asset Management Gmbh, Friedrich-Alexander Universitat Erlargen Nurnberg, Foundation for Research and Technology Hellas, Kardiosystem Sp. z o.o. i Demco Insurance Ltd.

System PocketECG, za pomocą którego prowadzony będzie monitoring pracy serca pacjentów w ramach projektu eHealthMonitor, generuje kompletne kwantytatywne dane pomiarowe opisujące zaburzenia rytmu serca. Wyniki pomiarów zawierające kompletne statystyki są szczególnie istotne dla ewaluacji metod inwazyjnego i nieinwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca. System PocketECG umożliwia prowadzenie badań, w których dokładna ocena zaburzeń rytmu jest istotnym elementem w porównywaniu metod i terapii diagnostycznych. W konsekwencji, jest narzędziem pomiarowym umożliwiającym publikację nowatorskich wyników badań. Zakwalifikowanie systemu PocketECG do każdego tego typu badań naukowych i projektów badawczych ma duże znaczenie nie tylko z naukowego i diagnostycznego punktu widzenia ale stanowi również istotną wartość dla Emitenta, którego produkt zdobywa uznanie w świecie naukowym oraz wśród potencjalnych nowych odbiorców na terenie Unii Europejskiej. Wzrost sprzedaży systemu PocketECG na rynkach krajów Unii Europejskiej stanowi jeden z celów strategicznych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect