26/2023 Informacje o korektach w skonsolidowanych danych porównywalnych za rok 2022 Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics

Raport bieżący nr: 26/2023 Data sporządzenia: 26 września 2023 r. Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o przedmiocie i charakterze korekt w skonsolidowanych danych porównywalnych za rok 2022 które Spółka dokonała w ramach prac nad śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Medicalgorithmics S.A. (Grupa) […]

24/2023 Informacja o zmianach w strukturze międzynarodowego zespołu liderów sprzedaży Emitenta

Raport bieżący nr: 24/2023 Data sporządzenia: 11 września 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o istotnych zmianach w strukturze międzynarodowego zespołu liderów sprzedaży, zaprezentowanych w Strategii Spółki na lata 2023 – 2026, opublikowanej raportem bieżącym Emitenta nr 16/2023 […]

23/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń

Raport bieżący nr: 23/2023 Data sporządzenia: 4 września 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 4 września 2023 r. umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. […]

22/2023 Spółka zależna Kardiolytics Inc. otrzymuje dwa europejskie patenty dot. komputerowego segmentowania naczyń wieńcowych wypełnionych kontrastem przy wykorzystaniu obrazowania metodą tomografii komputerowej oraz systemu i metody obrazowania medycznego, wspieranego technologicznie w zakresie segmentacji naczyń wieńcowych

Raport bieżący nr: 22/2023 Data przygotowania: 24 sierpnia 2023 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o opublikowaniu w dniu 23 sierpnia 2023 roku dla jej spółki zależnej, Kardiolytics Inc. („Kardiolytics”), dwóch patentów europejskich o następujących numerach: EP 3 726 460 […]

21/2023 Informacja o zamiarze Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcia umowy zamówienia publicznego w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego21/2023

Raport bieżący nr: 21/2023 Data sporządzenia: 23 sierpnia 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zamiarze zawarcia umowy dostawy urządzeń w ramach projektu pt. Dostawa sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Oddziału Kardiologii z przynależnymi pracowniami oraz OINK, w […]

20/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do wykonywania telemetrii ciągłej

Raport bieżący nr: 20/2023 Data sporządzenia: 17 sierpnia 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 17 sierpnia 2023 r. umowy z Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach („Zamawiający”) […]

19/2023 Informacja o zamiarze Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcia umowy zamówienia publicznego w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego

Raport bieżący nr: 19/2023 Data sporządzenia: 7 sierpnia 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zamiarze zawarcia umowy dostawy urządzeń  do wykonywania telemetrii ciągłej w ramach projektu Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed  – telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii […]

18/2023 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.

Raport bieżący nr: 18/2023 Data: 30.06.2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w formie załączników do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r. („Walne […]

17/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.

Raport bieżący nr: 17/2023 Data: 30.06.2023 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 30 czerwca 2023 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 6.352.257 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące […]

16/2023 Strategia rozwoju 2023 – 2026

Raport bieżący nr: 16/2023 Data: 19.06.2023 r. Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 r. przyjął Strategię rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics na lata 2023 – 2026, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 czerwca 2023 r. Prezentacja […]

14/2023 Medicalgorithmics nawiązuje współpracę z amerykańską firmą dms-service w sprawie integracjiurządzeń z oprogramowaniem do diagnostyki arytmii serca

Medicalgorithmics rozpoczyna współpracę z dms-service, jednym z czołowych amerykańskich dostawców sprzętu do monitoringu kardiologicznego, która będzie polegać na integracji urządzeń amerykańskiej firmy z platformą rozwijaną przez Medicalgorithmics wraz z oprogramowaniem opartym na algorytmach sztucznej inteligencji. Porozumienie między Medicalgorithmics i dms-service zakłada, że urządzenia amerykańskiej firmy zostaną wzbogacone o zaawansowane rozwiązania AI platformy Medicalgorithmics. Technologia Medicalgorithmics umożliwia […]

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form