Poleć pracownika

Witaj na stronie Programu Poleceń!

Program wspiera nasze działania rekrutacyjne w obszarze kilku stanowisk – lista ofert pracy włączonych do programu znajduje się poniżej.

Polecaj i zarabiaj!

Jeśli znasz osobę, która spełnia warunki jednej z poniższych ofert oraz zgodzi się na wzięcie udziału w rekrutacji – zapoznaj się z Regulaminem, w którym opisane są warunki programu, i wypełnij formularz – link do niego znajdziesz na dole każdej oferty objętej programem.

Za skuteczne polecenie kandydata na stanowisko objęte programem oferujemy wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto.

Dziękujemy za każde zgłoszenie.

Program poleceń obejmuje wyłącznie poniższe oferty pracy:

Warszawa

  Brak ofert

Informacja dotycząca ochrony prywatności osób poleconych w związku z dokonanym zgłoszeniem w ramach Programu Polecaj organizowanego przez Medicalgorithmics S.A.

 1. Niniejsza informacja dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych osób poleconych (dalej jako „Kandydat”) w ramach programu poleceń pracowników Polecaj w Medicalgorithmics S.A.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000372848, NIP: 5213361457, posiadająca kapitał zakładowy i wpłacony w wysokości 432.782,90 PLN (dalej jako „Organizator”).
 3. Regulamin Programu Polecaj dostępny jest na stronie internetowej Organizatora https://www.medicalgorithmics.pl/o-nas/polecaj.
 4. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: Medicalgorithmics S.A., Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa lub adresem e-mail: compliance@medicalgorithmics.com.
 5. Organizator przetwarza wyłącznie dane osobowe przekazane mu bezpośrednio przez Uczestnika w zakresie analogicznym do zakresu danych przekazanych przez Kandydata Uczestnikowi.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane:
  a) w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zmierzającego do zatrudnienia osoby, której kwalifikacje i umiejętności najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Organizatora, (podstawa prawna – czynności zmierzające do zawarcia umowy – art. 6. ust. 1 lit. b) RODO, obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Kodeks pracy).
  b) w przypadku wyrażenia zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Organizatora (podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. Dane osobowe Kandydata mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi CRM lub usługi tworzenia lub administrowania stronami internetowymi na rzecz Organizatora.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), do krajów trzecich, które nie gwarantują tego samego poziomu ochrony, który jest wymagany w UE. Aby chronić dane osobowe, Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie (i) na podstawie zezwalającej na to decyzji Komisji Europejskiej albo (ii) na podstawie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych. Informujemy, że Administrator, na podstawie standardowych klauzul umownych UE, zawarła umowy o przekazywaniu danych osobowych z terytorium EOG do krajów trzecich, w tym do USA. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, z których Administrator korzysta przy przesyłaniu Pani/Pana danych osobowych z terytorium EOG, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
 9. Dane osobowe Kandydata oraz ich wszelkie kopie zostaną usunięte przez Organizatora:
  9.1. po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania ostatniego polecenia Kandydata nie zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Kandydatem a Organizatorem na warunkach określonych Regulaminem; albo
  9.2. po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania ostatniego polecenia Kandydata w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na udział w przyszłych rekrutacjach;
  9.3. jeżeli współpraca zakończy się w trakcie lub po upływie trwającego okresu próbnego, a Kandydat i Organizator po okresie próbnym nie zawrą umowy właściwej, z chwilą zakończenia współpracy Organizatora z Kandydatem; albo
  9.4. jeżeli dojdzie do skutecznego polecenia Kandydata zgodnie z Regulaminem, tzn. zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Kandydatem a Organizatorem i nie zakończy się ona w trakcie lub po upływie określonego okresu próbnego, z chwilą wypełnienia wszystkich obowiązków Organizatora wynikających
  z Regulaminu oraz przepisów prawa; chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie wymagane przez prawo.
 10. Kandydat ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych przez Organizatora. Kandydatowi przysługuje ponadto prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Kandydat może żądać dostarczenia danych go dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi lub żądać, by dane zostały przesłane innemu administratorowi bezpośrednio przez Organizatora, o ile jest to technicznie możliwe.
 12. W celu skorzystania z praw, o którym mowa w pkt 10.-11. powyżej należy skontaktować się z Organizatorem:
  12.1. drogą pisemną na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 2. niniejszej informacji z dopiskiem „Program Polecaj – Compliance” lub
  12.2. drogą mailową na adres: compliance@medicalgorithmics.com w tytule wiadomości wpisując „Program Polecaj – Compliance”.
 13. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.