Klauzula informacyjna
dla kandydatów

Administratorem danych osobowych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod ww. adresem (z dopiskiem IOD) oraz adresem e-mail: compliance@medicalgorithmics.com.

Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Dane będą przechowywane przez okres 90 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi rekrutacyjne lub IT na rzecz administratora.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania będzie zgoda. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu wysłania aplikacji lub do momentu cofnięcia zgody.