Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics SA składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w statucie spółki.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

DR MAREK DZIUBIŃSKI, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją na wydziałach: Fizyki, Matematyki i Informatyki (2000 rok) oraz studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej, w Katedrze Systemów Multimedialnych (2006 rok). Od czerwca 2005 roku (z przerwami) jest prezesem zarządu oraz CTO (Chief Technology Officer) Medicalgorithmics SA. Doświadczenie zawodowe zdobywał wcześniej w firmach Aud-X Team, Waveformatic i Houpert Digital Audio, a także w projekcie Presto-Space. Marek Dziubiński jest współzałożycielem Medicalgorithmics S.A., a przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

 

Michał Wnorowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Medicalgorithmics, Develia, Alumetal, Voxel, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Braster, Enter Air, Armatura Kraków, ARM Property.

 

Marek Tatar, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent oraz doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radca Prawny. Jest Wspólnikiem Zarządzającym kancelarii Tatar i Wspólnicy sp.k. Wcześniej pracował w spółce Elektromontaż nr 2 Kraków S.A., Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. oraz w Trigon Dom Maklerski S.A. Aktualnie, Pan Marek Tatar jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach CryptoTech S.A., Sunex S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Trigon Dom Maklerski S.A. i Termo-Rex S.A.

 

Anna Sobocka, Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie. Posiada tytuł biegłego rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE). Specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 5-letniej pracy jako przedsiębiorca z dogłębnym zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu sektorach, ukształtowanym podczas ponad 15 lat pracy w audycie i doradztwie finansowym.

 

Stanisław Borkowski, Członek Rady Nadzorczej

Posiada tytuł Executive MBA: University of Quebec w Montrealu / SGH – Master of Business Administration, a ponadto ukończył Uniwersytet w Oslo (Norwegia) ze stopniem lekarza medycyny. Posiada szerokie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w następujących sektorach: ubezpieczenie, bank, ochrona zdrowia, biotechnologia, finanse, TFI, IT, nowe technologie, energia odnawialna, kkspansja międzynarodowa produktów i usług w różnych sektorach i modelach biznesowych. Zasiada oraz zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: UNUM Polska S.A., Polsko – Kanadyjska Izba Gospodarcza, IFHP – Międzynarodowa Federacja Planów Zdrowotnych, Fundacja imienia Lady Sue Ryder of Warsaw oraz TFI Allianz Polska S.A.

 

Brandon von Tobel, Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Columbia University w Nowym Jorku: licencjat, University of Pennsylvania School of Medicine: Magister oraz Miller School of Medicine na University of Miami: Doktor Medycyny. Jest Prezesem i założycielem D-Ink Inc. – firmy zajmującej się doradztwem finansowym i operacyjnym współpracującej ze start-upami, praktykami medycznymi i firmami o ugruntowanej pozycji, które potrzebują specjalistycznej wiedzy wykonawczej, planowania finansowego, doradztwa w zakresie fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału, strategii handlowej, ekspansji HR oraz umiejętności sprzedaży i marketingu. Dyrektor zarządzający zorientowany na rozówj, posiadający wiedzę branżową na poziomie lekarza i doświadczenie w zakresie venture capital, posiadajacy udokumentowane doświadczenie w usprawnianiu biznesu przy jednoczesnym wzroście przychodów. Z sukcesem budował krajowe i międzynarodowe sieci sprzedaży, w tym w środowkisku opieki medycznej na rynku globalnym i w USA. Zwinny, strategiczny lider, który podejmował wielomilionowe decyzje budżetowe.

 

Martin Jasinski, Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Columbia University w Nowym Jorku (USA) z tytułem MBA, Finance & General Management, uniwersytet SUNY w Buffalo (USA) z tytułem MA, Geographic Information Systems / Informatyka oraz Uniwersytet Warszawski i Hunter College w Nowym Jorku (USA) z tytułem licencjata, geografii i ekonomii. Jest założycielem Cogito Capital Partners – funduszu venture capital, inwestującego w środkowoeuropejskie spółki technologiczne B2B o globalnym potencjale ekspansji, koncetrującego się na oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, technologiach finansowych i cyfrowych możliwościach zdrowotnych. Przed założeniem Cogito Capital Partners prowadził inwestycje w Medicalgorithmics za pośrednictwem zarządzanego funduszu inwestycyjnego.

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Skład osobowy

Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu

Anna Sobocka – Członek Komitetu Audytu

Marek Tatar – Członek Komitetu Audytu

 

 

Regulamin Komitetu Audytu

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics utworzyła Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w obrębie Rady delegując trzech członków Rady Nadzorczej do samodzielnego lecz kolegialnego pełnienia wybranych czynności nadzorczych.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Stanisław Borkowski – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Martin Jasinski – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Brandon von Tobel – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

 

Do czynności pełnionych przez Komitet należą między innymi: ocena pracy poszczególnych członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu, opiniowanie kandydatur na członków Zarządu, opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, ocena istniejących w Spółce programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian programów motywacyjnych, nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics.

 

Regulamin Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Oświadczenia i informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Medicalgorithmics S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Pana Marka Dziubińskiego, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełniają w stosunku do Medicalgorithmics S.A.:

  • kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), oraz
  • dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016