Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics SA składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w statucie spółki.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Michał Wnorowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Medicalgorithmics, Develia, Alumetal, Voxel, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Braster, Enter Air, Armatura Kraków, ARM Property.

 

Marek Tatar, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent oraz doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radca Prawny. Jest Wspólnikiem Zarządzającym kancelarii Tatar i Wspólnicy sp.k. Wcześniej pracował w spółce Elektromontaż nr 2 Kraków S.A., Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. oraz w Trigon Dom Maklerski S.A. Aktualnie, Pan Marek Tatar jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach CryptoTech S.A., Sunex S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Trigon Dom Maklerski S.A. i Termo-Rex S.A.

 

Artur Małek, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Finanse i Bankowość oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rachunkowość i Finanse. Absolwent studiów MBA – Oxford Brookes University oraz ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie.

Aktualnie jest Członkiem Zarządu, Dyrektorem Finansowym w spółce Platige Image SA. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora Finansowego w Benefit Systems SA; Calypso Fitness SA; oraz Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego w Noblestar Polska sp. z o.o.; Dyrektora ds.Controllingu w Wola Info SA.

Wcześniej Pan Artur Małek pełnił następujące funkcje: Prezes Zarządu – Benefit IP sp. z o.o., Prezes Zarządu – Benefit Multimedia sp. z o.o., Prezes Zarządu – Benefit Intellectual Property sp. z o.o., Prezes Zarządu – MBG Investment sp. z o.o., W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp. z o.o., Członek Zarządu Noblestar Polska sp. z o.o., Członek Zarządu Fitness MCG sp.z o.o..

Zasiadał w radach nadzorczych spółek pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu: VRG SA, Amica SA (W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej), Elektrobudowa SA.

 

Krzysztof Urbanowicz, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA) oraz University of Illinois at Urbana-Champaign (MBA). Od 2016 r. jest Prezesem Zarządu Elzab S.A. Aktualnie, Pan Krzysztof Urbanowicz jest także Członkiem Rady Nadzorczej Pamapol S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elzab Soft Sp. z o.o.

Wcześniej pełnił funkcje Vice Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu spółki Comp S.A., Członka Zarządu Novitus S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Micra-Metripond Kft, Prezesa Zarządu Elzab SA, Członka Rady Nadzorczej Elzab SA., Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w Unipetrol SA, Dyrektora Zarządzającego w Ursa CEE oraz Nordic AB, Prezesa Zarządu Ursa Polska Sp. z o.o., Dyrektora Zarządzającego ds. Likwidacji Szkód w PZU S.A., Prezesa i Dyrektora Zarządzającego w VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Senior Managment Consultant w Shell International Petroleum Company UK, oraz Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Shell. Absolwent licznych kursów managerskich w tym Advanced Management Programme IESE w Hiszpanii, Senior Directorship Programme INSEAD we Francji i St Gallen University w Szwajcarii.

 

Marcin Gołębicki, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Harvard University, Minnesota University i Indiana University, posiada tytuł MBA. Od 22 lat prowadzi i zarządza dużymi koncernami medycznymi w Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie; m.in. Johnson & Johnson, Boston Scientific, Abbott, St. Jude Medical (SJM). Ostatnio, w funkcji Wiceprezesa, otwierał biura firmy Abbott, St. Jude Medical (SJM) w Dubaju, Afryce, Turcji, Rosji, Kazachstanie oraz Hongkongu; odpowiadał za rozwój firmy w obszarze Emerging Markets. Jest współorganizatorem konkursu Shark Tank dla innowacyjnych firm typu start-up i branży medycznej oraz inwestorem w firmach medycznych i start-up’owych. Jest członkiem Rad Nadzorczych w wielu firmach z branży medycznej i innowacyjnej.

 

Mariusz Matuszewski, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ma 25-letnie doświadczenie zawodowe w szeroko pojętej branży IT na rynku polskim, europejskim i światowym. Od 1999 roku związany z Grupą Microsoft, począwszy od Microsoft Poland, przez Microsoft EMEA i Microsoft Global Delivery po Microsoft Western Europe, gdzie zajmował różne stanowiska związane m.in. z zarządzaniem wsparciem technicznym i serwisem oraz budową i zarzadzaniem lokalnymi i globalnymi zespołami konsultantów. Aktualnie pełni funkcję Resource Managera w Microsoft Services.

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Skład osobowy

Artur Małek – Przewodniczący Komitetu Audytu

Michał Wnorowski – Członek Komitetu Audytu

Krzysztof Urbanowicz – Członek Komitetu Audytu

 

 

Regulamin Komitetu Audytu

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics utworzyła Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w obrębie Rady delegując trzech członków Rady Nadzorczej do samodzielnego lecz kolegialnego pełnienia wybranych czynności nadzorczych.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Krzysztof Urbanowicz – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Marek Tatar – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Michał Wnorowski – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

 

Do czynności pełnionych przez Komitet należą między innymi: ocena pracy poszczególnych członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu, opiniowanie kandydatur na członków Zarządu, opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, ocena istniejących w Spółce programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian programów motywacyjnych, nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics.

 

Regulamin Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Oświadczenia i informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Medicalgorithmics S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Pana Marcina Gołębickiego, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełniają w stosunku do Medicalgorithmics S.A.:

  • kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), oraz
  • dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016