Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics SA składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w statucie spółki.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

DR MAREK DZIUBIŃSKI, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją na wydziałach: Fizyki, Matematyki i Informatyki (2000 rok) oraz studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej, w Katedrze Systemów Multimedialnych (2006 rok). Od czerwca 2005 roku (z przerwami) jest prezesem zarządu oraz CTO (Chief Technology Officer) Medicalgorithmics SA. Doświadczenie zawodowe zdobywał wcześniej w firmach Aud-X Team, Waveformatic i Houpert Digital Audio, a także w projekcie Presto-Space. Marek Dziubiński jest współzałożycielem Medicalgorithmics S.A., a przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

 

Michał Wnorowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Medicalgorithmics, Develia, Alumetal, Voxel, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Braster, Enter Air, Armatura Kraków, ARM Property.

 

Anna Sobocka, Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie. Posiada tytuł biegłego rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE). Specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 5-letniej pracy jako przedsiębiorca z dogłębnym zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu sektorach, ukształtowanym podczas ponad 15 lat pracy w audycie i doradztwie finansowym.

 

Stanisław Borkowski, Członek Rady Nadzorczej

Posiada tytuł Executive MBA: University of Quebec w Montrealu / SGH – Master of Business Administration, a ponadto ukończył Uniwersytet w Oslo (Norwegia) ze stopniem lekarza medycyny. Posiada szerokie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w następujących sektorach: ubezpieczenie, bank, ochrona zdrowia, biotechnologia, finanse, TFI, IT, nowe technologie, energia odnawialna, kkspansja międzynarodowa produktów i usług w różnych sektorach i modelach biznesowych. Zasiada oraz zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: UNUM Polska S.A., Polsko – Kanadyjska Izba Gospodarcza, IFHP – Międzynarodowa Federacja Planów Zdrowotnych, Fundacja imienia Lady Sue Ryder of Warsaw oraz TFI Allianz Polska S.A

 

Martin Jasinski, Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Columbia University w Nowym Jorku (USA) z tytułem MBA, Finance & General Management, uniwersytet SUNY w Buffalo (USA) z tytułem MA, Geographic Information Systems / Informatyka oraz Uniwersytet Warszawski i Hunter College w Nowym Jorku (USA) z tytułem licencjata, geografii i ekonomii. Jest założycielem Cogito Capital Partners – funduszu venture capital, inwestującego w środkowoeuropejskie spółki technologiczne B2B o globalnym potencjale ekspansji, koncetrującego się na oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, technologiach finansowych i cyfrowych możliwościach zdrowotnych. Przed założeniem Cogito Capital Partners prowadził inwestycje w Medicalgorithmics za pośrednictwem zarządzanego funduszu inwestycyjnego.

 

Grzegorz Janas, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji. Karierę zawodową rozpoczynał w 1999 r. w usługach bankowo-finansowych, następnie pod odbyciu aplikacji zatrudniony w organach wymiaru sprawiedliwości (najpierw w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, a następnie w Sądzie Rejonowym w Warszawie). W trakcie pracy orzeczniczej oddelegowany do Ministerstwa Skarbu Państwa na stanowisko radcy ministra – Szefa Zespołu do Spraw Kontroli Procesów Prywatyzacyjnych. Począwszy od maja 2016 roku związany z Grupą PZU, gdzie pełni funkcję m.in. Prezesa Zarządu PZU Centrum Operacji S.A. Jest także Członkiem Rady Nadzorczej Polnord S.A. oraz Armatura Kraków S.A. W trakcie kariery zawodowej członek licznych organizacji społecznych, uczestnik prac legislacyjnych związanych ze zmianami dotyczącymi dostępu do „zawodów prawniczych”, ustawy o licencji syndyka, zmian związanych z egzekucją sądową i wykonywaniem zawodu komornika, oraz przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Jako prawnik specjalizuje się w prawie korporacyjnym, gospodarczym oraz dotyczącym obrotu nieruchomościami. Autor publikacji związanych z prawem spółek, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Andrzej Gładysz, Członek Rady Nadzorczej

Jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów rynku ubezpieczeń, współtwórca regulacji ubezpieczeniowych i nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, z 30-letnim stażem w ubezpieczeniach. Począwszy od 1991 roku, przeszedł karierę zawodową od Ministerstwa Finansów i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, przez spółki grupy Commercial Union (obecnie Aviva), Prudential do grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontroli w PUNU, w latach 1998-2011 szereg funkcji w grupie Aviva (dyrektor generalny, prokurent, członek zarządów, członek rad nadzorczych), w latach 2011-2017 z-ca dyrektora oddziału Prudential w Polsce i prokurent Prudential Polska, a od 2017 dyrektor biura prawnego, członek komitetów sterujących i przewodniczący rad nadzorczych spółek w grupie PZU. Radca prawny od 1997 roku. Od 1998 roku aktywny działacz samorządu ubezpieczeniowego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, gdzie udziela się społecznie, bez wynagrodzenia, obok normalnie wykonywanych obowiązków. Społeczny przewodniczący i członek komisji, zespołów i grup roboczych PIU (Komisji Prawno-Legislacyjnej, Komisji Pośrednictwa, Rady Dobrych Praktyk, Zespołu Bancassurance), współtwórca nowego modelu organizacji PIU, kodeksu etyki i dobrych praktyk PIU. Aktywny i skuteczny reprezentant rynku w pracach legislacyjnych w parlamencie i na szczeblu rządowym, m.in. dzięki jego działaniom wypracowane zostały najnowsze regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach, ubezpieczeń grupowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i szkoleń w zakresie organizacji i regulacji rynku finansowego w Polsce i zagranicą, gdzie reprezentował Polskę i polski rynek ubezpieczeń. Laureat wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie ubezpieczeń. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP.

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Skład osobowy

Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu

Anna Sobocka – Członek Komitetu Audytu

Andrzej Gładysz – Członek Komitetu Audytu

 

Regulamin Komitetu Audytu

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics utworzyła Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w obrębie Rady delegując trzech członków Rady Nadzorczej do samodzielnego lecz kolegialnego pełnienia wybranych czynności nadzorczych.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Andrzej Gładysz – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Martin Jasinski – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Stanisław Borkowski – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

 

Do czynności pełnionych przez Komitet należą między innymi: ocena pracy poszczególnych członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu, opiniowanie kandydatur na członków Zarządu, opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, ocena istniejących w Spółce programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian programów motywacyjnych, nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics.

 

Regulamin Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Oświadczenia i informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Medicalgorithmics S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Pana Marka Dziubińskiego, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełniają w stosunku do Medicalgorithmics S.A.:

  • kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), oraz
  • dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016