Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics SA składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w statucie spółki.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Michał Wnorowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Alumetal, Voxel, Braster, Enter Air, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.

Marek Tatar, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent oraz doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radca Prawny. Jest Wspólnikiem Zarządzającym kancelarii Tatar i Wspólnicy sp.k. Wcześniej pracował w spółce Elektromontaż nr 2 Kraków S.A., Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. oraz w Trigon Dom Maklerski S.A. Aktualnie, Pan Marek Tatar jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach CryptoTech S.A., Sunex S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Trigon Dom Maklerski S.A. i Termo-Rex S.A.

Artur Małek, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Finanse i Bankowość oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Absolwent studiów MBA – Oxford Brookes University oraz studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie.

Od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Finansowych w spółce Calypso Fitness S.A. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems S.A. oraz Noblestar Polska Sp. z o.o. Aktualnie, Pan Artur Małek jest również Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Vistula Group S.A. oraz Elektrobudowa S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Amica S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej w EFC Fitness S.A. oraz Członkiem Zarządu w Fitness MCG Sp. z o.o.

Wcześniej Pan Artur Małek pełnił następujące funkcje: Prezes Zarządu – Benefit IP sp. z o.o., Prezes Zarządu – Benefit Multimedia sp. z o.o., Prezes Zarządu – Benefit Intellectual Property sp. z o.o., Prezes Zarządu – MBG Investment sp. z o.o., W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp. z o.o., Członek Zarządu Noblestar Polska sp. z o.o. Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Fabryka Formy SA, MEW SA, Vanity Style sp. z o.o., FitSport Polska SA, Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o.

Krzysztof Urbanowicz, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA) oraz University of Illinois at Urbana-Champaign (MBA). Od 2016 r. jest Prezesem Zarządu Elzab S.A. Aktualnie, Pan Krzysztof Urbanowicz jest także Członkiem Rady Nadzorczej Pamapol S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elzab Soft Sp. z o.o.

Wcześniej pełnił funkcje Vice Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu spółki Comp S.A., Członka Zarządu Novitus S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Micra-Metripond Kft, Prezesa Zarządu Elzab SA, Członka Rady Nadzorczej Elzab SA., Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w Unipetrol SA, Dyrektora Zarządzającego w Ursa CEE oraz Nordic AB, Prezesa Zarządu Ursa Polska Sp. z o.o., Dyrektora Zarządzającego ds. Likwidacji Szkód w PZU S.A., Prezesa i Dyrektora Zarządzającego w VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Senior Managment Consultant w Shell International Petroleum Company UK, oraz Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Shell. Absolwent licznych kursów managerskich w tym Advanced Management Programme IESE w Hiszpanii, Senior Directorship Programme INSEAD we Francji i St Gallen University w Szwajcarii.

Grzegorz Grabowicz, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, na Wydziale Zarządzania i Marketingu, specjalizacja Rachunkowość (Dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu). W roku 2010 ukończył program organizowany przez Nottingam Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Aktualnie jest Członkiem Zarządu spółki Mabion S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., a także Członkiem Rady Nadzorczej LC Corp S.A. Wcześniej, Pan Grzegorz Grabowicz pracował w Dziale Audytu w Deloitte, pełnił funkcję kontrolera finansowego oraz dyrektora finansowego i wiceprezesa Zarządu w Magellan S.A., pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w MEDFinance S.A., a także był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja.

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Skład osobowy

Grzegorz Grabowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu

Michał Wnorowski – Członek Komitetu Audytu

Artur Małek – Członek Komitetu Audytu

 

Regulamin Komitetu Audytu

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics utworzyła Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w obrębie Rady delegując trzech członków Rady Nadzorczej do samodzielnego lecz kolegialnego pełnienia wybranych czynności nadzorczych.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Michał Wnorowski

Krzysztof Urbanowicz

Marek Tatar

Do czynności pełnionych przez Komitet należą między innymi: ocena pracy poszczególnych członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu, opiniowanie kandydatur na członków Zarządu, opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, ocena istniejących w Spółce programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian programów motywacyjnych, nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics.

Oświadczenia i informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Medicalgorithmics S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi spełniają w stosunku do Medicalgorithmics S.A.:

  • kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), oraz
  • dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016.