Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics SA składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w statucie spółki.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Michał Wnorowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Medicalgorithmics, Develia, Alumetal, Voxel, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Braster, Enter Air, Armatura Kraków, ARM Property.

 

Anna Sobocka, Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie. Posiada tytuł biegłego rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE). Specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 5-letniej pracy jako przedsiębiorca z dogłębnym zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu sektorach, ukształtowanym podczas ponad 15 lat pracy w audycie i doradztwie finansowym.

 

Andrzej Gładysz, Członek Rady Nadzorczej

Jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów rynku ubezpieczeń, współtwórca regulacji ubezpieczeniowych i nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, z 30-letnim stażem w ubezpieczeniach. Począwszy od 1991 roku, przeszedł karierę zawodową od Ministerstwa Finansów i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, przez spółki grupy Commercial Union (obecnie Aviva), Prudential do grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontroli w PUNU, w latach 1998-2011 szereg funkcji w grupie Aviva (dyrektor generalny, prokurent, członek zarządów, członek rad nadzorczych), w latach 2011-2017 z-ca dyrektora oddziału Prudential w Polsce i prokurent Prudential Polska, a od 2017 dyrektor biura prawnego, członek komitetów sterujących i przewodniczący rad nadzorczych spółek w grupie PZU. Radca prawny od 1997 roku. Od 1998 roku aktywny działacz samorządu ubezpieczeniowego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, gdzie udziela się społecznie, bez wynagrodzenia, obok normalnie wykonywanych obowiązków. Społeczny przewodniczący i członek komisji, zespołów i grup roboczych PIU (Komisji Prawno-Legislacyjnej, Komisji Pośrednictwa, Rady Dobrych Praktyk, Zespołu Bancassurance), współtwórca nowego modelu organizacji PIU, kodeksu etyki i dobrych praktyk PIU. Aktywny i skuteczny reprezentant rynku w pracach legislacyjnych w parlamencie i na szczeblu rządowym, m.in. dzięki jego działaniom wypracowane zostały najnowsze regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach, ubezpieczeń grupowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i szkoleń w zakresie organizacji i regulacji rynku finansowego w Polsce i zagranicą, gdzie reprezentował Polskę i polski rynek ubezpieczeń. Laureat wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie ubezpieczeń. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP.

 

Iwona Zatorska-Pańtak, Członek Rady Nadzorczej

Uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również Podyplomowe Studia Europejskie przy Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest w trakcie Executive Master of Business Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada międzynarodowy certyfikat TenStep Project Manager z zakresu metodyki zarządzania projektami oraz uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Biura Nadzoru Korporacyjnego w Grupie PZU SA. W latach 2014-2021 była zatrudniona w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na stanowisku Dyrektora Działu Relacji Korporacyjnych, w miedzyczasie również w Towarowej Giełdzie Energii S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu. W latach 2000-2014 była pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa: Departamentu Spółek Kluczowych – od 2011 naczelnikiem wydziału, wcześniej: Departamentu Projektów Strategicznych, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II, Departamentu Instytucji Finansowych, Departamentu Funduszy Kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki RUCH SA oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PŚZ i PZ Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o. W latach wcześniejszych: Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. (Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego), Członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. (Przewodnicząca Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu), Członek Rady Nadzorczej ENERGA S.A. (Członek Komitetu Audytu), Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiego LNG S.A., Członek Rady Nadzorczej Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A., Członek Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Sekretarz Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych ALWERNIA S.A., Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych „ZUGIL” S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „TOMBUD” S.A.

 

Sławomir Kościak, Członek Rady Nadzorczej

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z numerem licencji 303 i posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i Universität zu Köln w Niemczech, ukończył program menedżerski Community of European Management Schools – Master’s in International Management (CEMS MIM). Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia na kursach dla maklerów papierów wartościowych (ZMiD) i dla doradców inwestycyjnych (PERK). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi w European Investment Fund w Luksemburgu i funduszu nieruchomościowym Morgan Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych funduszy i strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU, zarówno pieniędzmi własnymi Grupy PZU jak i powierzonymi przez klientów zewnętrznych, funduszami akcyjnymi, mieszanymi i absolutnej stopy zwrotu. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA. Członek Komitetu Inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł. Od 2014 na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu w Mabion SA. Członek Rady Nadzorczej Urteste S.A.

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Skład osobowy

Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu

Anna Sobocka – Członek Komitetu Audytu

Andrzej Gładysz – Członek Komitetu Audytu

 

Regulamin Komitetu Audytu

Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics utworzyła Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w obrębie Rady delegując trzech członków Rady Nadzorczej do samodzielnego lecz kolegialnego pełnienia wybranych czynności nadzorczych.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Andrzej Gładysz – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Iwona Zatorska-Pańtak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Sławomir Kościak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

 

Do czynności pełnionych przez Komitet należą między innymi: ocena pracy poszczególnych członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu, opiniowanie kandydatur na członków Zarządu, opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, ocena istniejących w Spółce programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian programów motywacyjnych, nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics.

 

Regulamin Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Oświadczenia i informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Medicalgorithmics S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełniają w stosunku do Medicalgorithmics S.A.:

  • kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).