Prospekt emisyjny

Kapitał akcyjny spółki Medicalgorithmics SA dzieli się na akcji 4 976 385 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wyemitowane papiery wartościowe są akcjami na okaziciela. Akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

SeriaLiczba akcjiData uchwały o emisji
A1 747 200 29.10.2010
B508 200
20.06.2011
C236 926
20.06.2011
D929 600
18.06.2012
E33 600
26.03.2014
F151 000
31.03.2016
G721 3037.01.2020
H648 55626.10.2021
Łączna liczba akcji4 976 385