Dywidenda

Spółka Medicalgorithmics SA zgodnie z przyjęta polityką dywidendową przewiduje regularne wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy. Każdorazowo konkretną wartość dywidendy oraz dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz datę jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po uprzedniej rekomendacji Zarządu.

Historia wypłaty dywidendy

Rok obrotowyDywidenda na akcjęWielkość dywidendyDzień dywidendyDzień wypłaty
20171,42 zł
5 212 tys. zł
16 lipca 201830 lipca 2018
20162,00 zł7 213 tys. zł16 lipca 201716 października 2017
20151,85 zł6 392 tys. zł08 lipca 201625 lipca 2016
20141,60 zł5 528 tys. zł
07 lipca 201528 września 2015
20131,35 zł4 664 tys. zł
04 lipca 201419 sierpnia 2014
20121,10 zł3 764 tys. zł04 lipca 2013
19 sierpnia 2013

Polityka dywidendowa

Polityka Dywidendowa Medicalgorithmics SA stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków. Rekomendacja Zarządu w zakresie polityki wypłaty dywidendy została zawarta w uchwale Zarządu nr 3/05/2017 z dnia 29 maja 2017 r., została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2017 r.

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej, intencją Zarządu jest, aby wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę za lata obrotowe następujące po roku obrotowym 2016 ustalone były na poziomie do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;
  2. W przypadku faktycznych lub przewidywanych potrzeb kapitałowych Spółki o znacznej wartości, rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę za lata obrotowe 2017, 2018 lub 2019, mogą zostać ustalone na poziomie do 20% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;
  3. Z uwagi na treść warunków emisji emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w szczególności obligacji, możliwość przeznaczenia zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy 2017, 2018 lub 2019 na wypłatę dywidendy może zostać wyłączona lub ograniczona;
  4. Na ostateczną rekomendację Zarządu dotyczącą podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej wpływ będzie miała sytuacja rynkowa, finansowa i płynnościowa Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz związane z nimi zapisy dotyczące nie przekraczania określonego poziomu zadłużenia;
  5. Zarząd będzie rekomendował dni, według których ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzania tego procesu. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz za kolejne lata obrotowe będzie podejmować Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Prawne zasady ustalania wypłaty dywidendy

Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom raz do roku po zakończeniu roku obrotowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Akcje Medicalgorithmics SA nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Oznacza to, że na każdą akcję przypada taka sama wartość wypłaconej dywidendy.

Informacje o wypłacie dywidendy Medicalgorithmics SA ogłaszane są w formie raportów bieżących. Prawo do dywidendy przysługuje inwestorom, na których rachunkach będą zapisane akcje Medicalgorithmics SA w dniu dywidendy.

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Art. 348 § 3 KSH stanowi, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia.

Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej dziesięć dni. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW bieg tych terminów oblicza się biorąc pod uwagę dni robocze z wyłączeniem sobót. Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia.

Dywidenda z tytułu posiadania akcji Spółki wypłacana jest akcjonariuszom w „dniu wypłaty dywidendy”. Proces wypłaty dywidendy realizowany jest za pośrednictwem systemu depozytowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dywidendę w wysokości brutto. Akcjonariusze otrzymują dywidendę w wysokości netto, tj. po potrąceniu należnego podatku na terytorium RP.