Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Medicalgorithmics S.A. – podsumowanie

Informacje prasowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Medicalgorithmics S.A. – podsumowanie

Dnia 26 czerwca 2019 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., na którym akcjonariusze podjęli uchwały m.in. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, a także zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018.

 

Na ZWZ zarejestrowało się 11 akcjonariuszy posiadających w sumie 2 002 842 ważnych głosów
i stanowiących 55,53% procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym.

ZWZ zatwierdziło skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu
za 2018, a także podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018. Decyzją akcjonariuszy zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 11 325 272,20 PLN (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 20/100) za 2018 rok w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Akcjonariusze udzielili absolutorium Prezesowi Zarządu – Markowi Dziubińskiemu oraz Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Maksymilianowi Sztanderze, a także członkom Rady Nadzorczej za rok 2018. W związku z rezygnacją Pana Grzegorza Grabowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej WZW uzupełniło skład Rady oraz poszerzyło go o jedną osobę (do łącznie 6 osób). W rezultacie do Rady Nadzorczej zostało powołanych dwóch nowych członków: Pan Mariusz Matuszewski i Pan Marcin Gołębicki.

Głosowanie odbywało się również w sprawie zmian w statucie spółki, regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchylenia programu motywacyjnego i innych związanych z programem motywacyjnym uchwał. Akcjonariusze podjęli również dwie uchwały w związku z ustanowionymi przez prezesa Marka Dziubińskiego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S. A. z Bankiem Millennium S.A.

Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. – nagranie w formacie mp3

 

Szczegóły Walnego Zgromadzenia Wspólników

 

 

dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Markiewicz
CC Group Sp. z o.o.
Telefon: +48 22 440 14 40
Mobile:  +48 605 959 539
Mail: magdalena.markiewicz@ccgroup.pl