Informacje prasowe

Podsumowanie trzeciego kwartału 2016 roku

  • Wyniki finansowe 3Q 2016 uwzględniające konsolidację amerykańskiej spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC: 40,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 15,7 mln zł EBITDA (skorygowane o zdarzenia jednorazowe) i 9,6 mln zł skorygowanego zysku netto
  • Na poziomie jednostkowym wzrost przychodów Medicalgorithmics o 3% rok do roku do 12,7 mln zł w rezultacie zwiększania się liczby aktywnych urządzeń Spółki
  • Kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży abonamentowej: +18,2% w ujęciu rok do roku
  • Skonsolidowane wyniki obciążone kosztami związanymi z potencjalnym nabyciem składników majątku AMI/Spectocor, postępowaniami spornymi z AMI Monitoring Inc. oraz różnicami kursowymi

Medicalgorithmics S.A., dostawca najnowocześniejszych rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za 3Q 2016. Wyniki uwzględniające konsolidację przejętej w dniu 30 marca br. amerykańskiej spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC prezentują się następująco: 40,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 8,9 mln zł zysku operacyjnego i 4,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Narastająco za okres 1-3Q 2016 skonsolidowane przychody wynoszą 93,2 mln zł, zysk operacyjny 15,1 mln zł a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9,2 mln zł.
Wyraźny skok rezultatów finansowych oczywiście nas cieszy, ale trzeba podkreślić, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z zaburzeniem porównywalności wyników w ujęciu rok do roku w związku z tym, że 30 marca br. rozpoczęliśmy konsolidację Medi-Lynx. Dlatego proponujemy analizę wyników w ujęciu kwartał do kwartału, gdzie obserwujemy 6-proc. dynamikę wzrostu przychodów wynikających m.in. ze wzrostu ilości świadczonych badań oraz wzrostu przychodów abonamentowych od partnerów Spółki z wyłączeniem Medi-Lynx. Wzrost przychodów ze sprzedaży abonamentów jest efektem zwiększenia się liczby aktywnych urządzeń, w tym aktywowania urządzeń zakupionych w pierwszym półroczu tego roku – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.
Skonsolidowane wyniki finansowe w 3Q 2016 były obciążone kosztami związanymi z postępowaniami spornymi z AMI Monitoring Inc., a także z potencjalnym przejęciem całości lub części składników majątku AMI/Spectocor. Ich łączna wysokość przekroczyła 6 mln zł. Po korekcie o powyższe koszty jednorazowe skonsolidowana EBITDA za 3Q 2016 wynosi 15,7 mln zł, a zysk netto 9,6 mln zł. Zyski za 3Q 2016 były ponadto obciążone kosztami działalności finansowej netto w wysokości 2,6 mln zł (wobec 1,5 mln zł przychodów finansowych netto w 2Q 2016), na co wpływ miały głównie odsetki naliczone od zobowiązań finansowych grupy oraz ujemne różnice kursowe.
W trzecim kwartale spór z AMI/Spectocor ws. przejęcia Medi-Lynx w dalszym ciągu hamował jeszcze wzrost liczby sprzedawanych urządzeń, ale jest to efekt przejściowy. We wrześniu obserwowaliśmy już pozytywny wpływ zakończenia sporu – ponadto docelowo synergie wynikające z połączenia z Medi-Lynx będą mieć istotnie korzystny wpływ na rozwój Grupy. W szczególności mamy tu na myśli oczekiwany wzrost obrotów na rynku USA, optymalizację w zakresie wartości i rotacji zapasów oraz poprawę efektywności kanałów dystrybucji – dodał Marek Dziubiński.
Na poziomie jednostkowym (bez uwzględnienia Medi-Lynx) przychody Medicalgorithmics wzrosły w 3Q 2016 o 3% rok do roku, do 12,7 mln zł.
W związku z uznaniem przez sąd w Delaware wszelkich roszczeń Spółki w sporze z AMI/Spectocor (dot. skuteczności wypowiedzenia przez Spółkę umowy dystrybucyjnej z AMI/Spectocor) spółka ta zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Medicalgorithmics odszkodowania wraz z odsetkami oraz do zwrotu wszelkich kosztów procesowych (łącznie ok. 6,6 mln USD). Kwoty te obniżą cenę nabycia, jeśli w drodze prowadzonych negocjacji strony zadecydują o przejęciu przez Medicalgorithmics całości lub części składników majątku AMI/Spectocor. Obecnie trwa prawne i finansowe due diligence.